2012. május 21., hétfő

Magyarország a két világháború között (1920-1939) Trianon következményei - történelem


Magyarország a két világháború között (1920-1939) Trianon következményei

A BÉKESZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA:

A delegáció célja az volt, hogy etnikai, történeti, geográfiai, közlekedési és gazdasági érvekkel bizonyítsa be a történelmi Magyarország egységét.
A vesztes Magyarországot a döntéshozatal során nem kérdezték meg. Egyes vitás területeknél kilátásba helyezték
a népszavazás lehetőségét. Sopron és közvetlen környéke esetében került sor (1921. december), ahol a lakosság Magyarország mellett döntött. Ezután kapta Sopron a „leghűségesebb város” címet.
Magyarország képviselői 1920. június 4-én, a versailles-i Trianon-palotában írták alá a békediktátumot. A történelmi Magyarország 282.000 km2-es területéből csak 93.000 km2 maradt meg, vagyisaz ország korábbi területének kétharmadát elcsatolták.

ETNIKAI VONATKOZÁSOK:

Az akkor kb. 10 millió főt számláló magyarság harmada is idegen fennhatóság alá kényszerült. Az új határok közé
szorított Magyarország ellenben nemzetállammá vált, mert lakóinak 92%-a magyar volt.
Az etnikai elvek figyelmen kívül hagyása és a jelentős nemzeti kisebbségekkel rendelkező új államok törekvése a nemzetállam kialakítására előrevetítette annak árnyékát, hogyabéke következtében térségnépei közötti szembenállás nem csökken, hanem fokozódik majd.

A BÉKE GAZDASÁGI HATÁSAI:

Magyarország nyersanyagforrásokat (fa, szén, vas stb.), veszített el, ugyanakkor ipari kapacitásai maradtak
kihasználatlanul. Különösen igaz ez Budapestre. Nagyvárosok vesztették el vonzáskörzetüket, váltak határ menti, fejlődésképtelen településekké.
A magyar vasúthálózat jelentős része az utódállamokhoz került, ezáltal több helyen megszűnt vagy bonyolulttá vált egyes országrészek között a vasúti kapcsolat.
Gazdasági szempontból azonban a legnagyobb csapást az egységes birodalmi piac szétesése jelentette. A problémát fokozta, hogy az utódállamok mindegyike az önálló, s gyakran az önellátó gazdaság létrehozásával kívánta megerősíteni önmagát. Az elcsatolt területek magyar és nem magyar lakóinak helyzetét tovább rontotta, hogy az utódállamok hosszú távon az újonnan megszerzett területek rovására fejlesztették törzsterületüket.

KATONAI ELŐÍRÁSOK:

A trianoni béke alkalmatlanná kívánta tenni az országot a katonai visszavágásra. Megtiltották az általános hadkötelezettséget, s maximálták a toborzott hadsereg létszámát (35 000 fő), megtiltották a modern fegyvernemek (páncélosok, repülők) rendszerben tartását.  A rendelkezések és a szomszédok erőteljes fegyverkezése következtében Magyarország haderejét az utódállamok hadseregei külön-külön is többszörösen felülmúlták.

REVÍZIÓ:

Magyarországon egyetlen politikai erő sem fogadta el a békét. A béke felülvizsgálatána, revíziójának az igénye általános volt.
A revízió módját és mértékét illetően már nem volt egység. A helyzetből fakadóan is nyilvánosságot elsősorban a békés revízió gondolata kapott. A beszédekben, kiáltványokban és plakátokon hol a teljes revíziót, vagyis az egész történelmi Magyarország visszaállítását, hol csak a béke igazságtalanságainak korrigálását, a magyarlakta területek
visszacsatolását követelték.LASSÚ MODERNIZÁCIÓ:

Lassan csökkent a mezőgazdasági népesség, s nőtt a munkásság, az értelmiség és a szolgáltatásokban dolgozók aránya.

A TÁRSADALOM RÉTEGZŐDÉSE:

A nagybirtokosok politikai és mintaképző szerepe (mentalitás, viselkedés) változatlan maradt. Továbbra is hatalmas
tömeget képviselt az agrárproletariátus, bár megerősödött  amódosabb parasztság.
A magyar polgárság létszáma növekedett: alacsony volt a középpolgárság, s magas a kispolgárság aránya. A munkásság is megváltozott. Az alacsonyabb bérezésűek arányának emelkedése miatt átlagosan romlottak a munkások életkörülményei.
Az erősödő középrétegek gerincét továbbra is az „úri középosztály” adta, vagyis a középrétegek zöme szellemében és életmódjában követni szerette volna a dzsentri életeszményt. Természetesen ez a csoport is rendkívül tagolt volt, hiszen ide tartozott az önálló háztartást fenntartó, cselédet is alkalmazó értelmiségitől a középbirtokosig (pl. Horthy) bezárólag mindenki az „úriemberek” világából. Az államhatalom fokozott mértékben kívánt e társadalmi csoportra támaszkodni, azonban a dualizmus korához képest helyzete bizonytalanabbá vált. Ennek ellenére a magyar társadalom jelentős rétegei szerettek volna az „úri középosztályhoz” tartozni.
Magyarországon továbbra is megmaradt az úri és a paraszti világ közötti hierarchikus különbség.

A NŐK HELYZETE:

A korszak második felében fokozatosan kiterjesztették a nőkre is a választójogot. A női szerep megváltozása, a munkába állás. A női munkaerő az adminisztrációs munkakörökben és a könnyűiparban vált tömegessé, de jelentős szerepet töltött be az oktatásban, s megjelent a többi értelmiségi pályán is.
Az ország a demográfiai fejlődés újabb szakaszába lépett: a halálozásoknál gyorsabban csökkent a születések száma, így lassult a népességnövekedés üteme.

ÉLETMÓDVÁLTÁS:

Magyarországon is egyre szélesebb körben terjedtek el a technikai fejlődés civilizációs vívmányai, az autótól a rádión és a mozin át az angolvécéig. Divattá vált a nyaralás, a sport. A korszakban a középrétegek, a kispolgárság és a szakmunkások számára nyílt meg egyre több lehetőség. Közülük a mozi, az újságolvasás általánossá vált, de a telefon vagy a balatoni nyaralás még elérhetetlen volt.
A falu és a város, különösen a falu és a világvárosi életkörülményeket biztosító Budapest között a távolság alig csökkent.

AZ OKTATÁS:

A társadalmi felemelkedés lehetőségét alapvetően a magasabb műveltség megszerzése, az oktatás tette biztosította. Az érettségi megszerzése az alkalmazotti állások betöltését, a diploma már a középrétegekhez tartozást biztosította,
származástól függetlenül. A korszakban nőtt a magasabb iskolai végzettségűek száma.
Az állam kiemelt fontosságot tulajdonított az oktatásnak, s folytatta az oktatási infrastruktúra dualizmusban megkezdett kiépítését. Nagy léptékű programok végrehajtása fűződik Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter nevéhez. El tudta fogadtatni a politikai elittel hogy a magyarság felemelése, régi szerepének visszaszerzése csak a népesség kulturális szintjének emelésével, az ún. kultúrfölény fenntartásával lehetséges.
Elemi iskolák (népiskolák), tantermek és tanítói lakások építésével a hátrányos helyzetű, kistelepüléseken élő szegénység oktatási lehetőségeit lényegesen javították. Az analfabetizmus harmadára csökkent, s a fiatalság körében szinte teljesen visszaszorult. A korszak végén bevezették a kötelező nyolcosztályos általános iskolát.
A középfokú oktatásban is jelentős a fejlődés: korszerűsítették a tananyagot (a modern nyelvek
és a természettudományok szerepének növelése). Az egyetemi oktatást szintén támogatták, otthont adtak a határváltozások miatt menekülni kényszerülő főiskolák és egyetemek számára. Így települt át a selmecbányai Bányatisztképző Sopronba, a pozsonyi egyetem Pécsre, a kolozsvári Szegedre, új egyetemi városokat teremtve, s egyben a regionális különbségeket is tompítva. Külföldön (Róma, Bécs, Berlin) intézeteket hoztak létre, ahová a kutatók állami ösztöndíjak révén juthattak ki.
Az iskolarendszer biztosította a továbbtanulás lehetőségét.
Sokan kerültek a világ műszaki és tudományos életének élvonalába,s többen részesültek Nobel-díjban.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése