2012. május 21., hétfő

Diktatúrák - történelem


Diktatúrák

FASIZMUS:
AZ ELÉGEDETLEN GYŐZTES:
Olaszország nagy áldozatokat vállalva a győztesek oldalán vett részt a világháborúban. A részsikerek – a vesztes országokhoz hasonlóan – megkérdőjelezték a háborús áldozatok értelmét az olasz nép szemében. A gyenge olasz gazdaság teljesen kimerült a háborúban, az olasz lakosság nyomorgott, délen földfoglalásokra, északon gyárfoglalásokra került sor. Az egymást követő polgári kormányok nem tudtak úrrá lenni a helyzeten.

A FASISZTÁK HATALOMRA KERÜLÉSE

A kiélezett helyzetben Olaszországban is megjelentek a szélsőséges erők. A szélsőjobboldali csoportokat egy volt szocialista értelmiségi, Mussolini kovácsolta egységbe a fasiszta párt (Nemzeti Fasiszta Párt) keretei között. A fasiszták szemben álltak a nemzeti eszmét elvető kommunizmussal, de a polgári demokráciával is. A nemzeti felemelkedést, a nagytőke korlátozását, a kisemberek felkarolását megvalósító erős államot kívántak létrehozni.A szociális és nemzeti demagógiát ötvöző fasiszták szavainak a párt felfegyverzett félkatonai csoportjainak gyilkosságai és terrorakciói adtak nyomatékot.
Mussolinit a király miniszterelnöknek nevezte ki, s koalíciós kormány élén kezdte meg működését.

A FASISZTA ÁLLAM:

Mussolini néhány év alatt (1929-ig) felszámolta az alkotmányosságot, a parlamentet, a pártokat, a szabad sajtót. Minden kérdésben a vezér, a duce [ducse], illetve a párt vezetői (Fasiszta Nagytanács) döntöttek. A pártállam igyekezett mindent az ellenőrzése alá vonni, hogy még csírájában elfojthassanak minden ellenállást. Az egyént semmivé kívánta tenni a mindenható, az ún. totális állammal szemben. Jelentős államosításokra került sor. Állami ellenőrzés alá vonták a szakszervezeteket, létrehozva az ún. korporációs rendszert, amelyben a munkaadók, a munkavállalók és az állam közösen kezelték a munka világában felmerült konfliktusokat.
A rendet tehát erőszakkal tartották fenn, ugyanakkor a fasiszta hatalom fejlesztette Olaszország gazdaságát, kiterjesztette szélesebb néprétegekre az állami gondoskodást. A válság leküzdése érdekében Mussolini – félretéve ideológiai megfontolásait felvette a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval, hogy a szovjet piac megnyíljon az olasz árucikkek előtt.
A vallásos Olaszországban fontos volt, hogy konkordátumot kötött a pápasággal (lateráni egyezmény, 1929), amelyben elismerte a Vatikán függetlenségét, a katolikus vallást államvallássá nyilvánította. A fasiszta Olaszország az 1920-as években elsősorban Közép-Európában és a Balkánon akart befolyásra szert tenni.

TEKINTÉLYURALMI RENDSZEREK:

A háborút követően Dél-Európa számos államában (Portugália, Spanyolország) szintén kiéleződtek a társadalmi ellentétek. Ezekben az országokban részben a hagyományos vezető csoportok érdekeit érvényesítő, de a gazdasági és társadalmi modernizációt is szolgáló diktatúrák, tekintélyuralmi rendszerek jöttek létre. Egyértelműen megkülönböztethetőek a parlamentáris rendszerektől, de semmiképpen nem azonosak a fasizmussal, mert itt nem hoztak létre tömegpártokat, nem volt egyetlen, kötelező ideológia, és nem beszélhetünk totális államról sem.
A húszas években az Ibériai-félsziget mindkét országában felszámolták az alkotmányos rendszert. Portugáliában Salazar, Spanyolországban Primo de Rivera egyre népszerűtlenebbé váló diktatúrája tett kísérletet a problémák megoldására. Törökországban a hagyományokkal szemben fellépő, az országot a Nyugathoz közelíteni kívánó Kemal pasa tekintélyuralmi rendszerrel tudta csak biztosítani reformjai sikerét.

BOLSEVIZMUS:

A HADIKOMMUNIZMUS ÉS A NEP:

A bolsevik hatalom ideológiájának megfelelően államosította az ipart és a kereskedelmet, a parasztoktól pedig elvették a saját földjeiken megtermelt terményeket.
A piac kizárásán alapuló rendszert hadikommunizmusnak szokás nevezni, bár a kortárs bolsevikok ezt természetesen eszméik gyakorlati megvalósításának tekintették. A piac megszűnte miatt a helyzet a béke beköszöntével nem javult, hanem romlott: nem volt sem élelmiszer, sem iparcikk. A bolsevik hatalomtól jobb életkörülményeket váró emberek éheztek, s rövidesen lázadások és sztrájkok robbantak ki.
A hatalom megtartása érdekében Lenin útmutatása alapján gazdasági irányváltásra került sor, az új gazdaságpolitika, rövidítve a NEP (Novaja Ekonomicseszkaja Polityika) bevezetésére. Korlátozott mértékben visszaállították a piaci viszonyokat és a pénzforgalmat. Az érdekeltség évezredes hajtóerejének részbeni érvényesülése javított az ellátáson, ugyanakkor elvi problémákat vetett fel, hiszen a kapitalizmus alapelvének részleges visszaállítását jelentette.

A SZOVJETUNIÓ LÉTREJÖTTE:

A polgárháborúban a bolsevikok a cári Oroszország területének nagy részét megszerezték, ezért győzelem után rendezni kellett a nemzetiségek helyzetét. A cárizmus orosz nacionalizmusának a helyét a világforradalom eszméje vette át. A nagyobb nemzetiségi területek (Örményország, Grúzia stb.) különállását elméletileg elismerték, azonban bekényszerítették ezeket az országokat az újonnan megalakuló szövetségi államba, a Szovjetunióba (1922).  A valóság egészen más volt: egyre inkább a központi akarat érvényesült.
                                                                                                                         
MODERNIZÁCIÓ – TERVUTASÍTÁSOS RENDSZER:

Az eltervezett óriási ipari fejlődés megvalósításához egyéb forrásokat kellett feltárni: az iparosítás más ágazatok (mezőgazdaság, infrastruktúra, könnyűipar) és az életszínvonal rovására valósult meg. Fokozta a nehézségeket, hogy Oroszország eleve fejletlen gazdasága hatalmas károkat szenvedett a polgárháborúban. Mindez társult azzal a problémával, hogy a várt világforradalom elmaradt, s így ellenséges környezetben kellett kialakítani az új rendszert.
Felmerült az a kérdés, hogy lehet-e egy országban felépíteni a kommunizmust, sőt, felvetődött a hatalomról való lemondás lehetősége is. Az iparosítást tűzték ki célként, hogy az ideológiai elvárásoknak megfelelően biztosítani lehessen a munkásosztály túlsúlyát (a társadalom zömét ekkor még a parasztok alkották). Másrészt alapvetőnek tartották a katonai erő fokozását az újabb külső támadások elhárítása és a remélt világforradalom támogatása érdekében. Ezért minden erőforrást a bányászati, a nehézipari és az energiatermelő ágazatokba fektettek.
A tervutasításosnak nevezett gazdaságirányítás révén épültek a villamos erőművek, a kohók és a gépgyárak. A gazdaságnak – a központ által készített – időarányos terveket (ötéves tervek) kellett teljesítenie. A valóságtól
elrugaszkodó célokat tűztek ki, s az eredmények elmaradását erőszakkal torolták meg.

KOLLEKTIVIZÁLÁS:

Az ipar külterjes (extenzív) fejlesztése a munkaerő létszámának folytonos növelését igényelte. A munkaerő biztosítását és a kommunista rendszertől idegen, magántulajdonnal, s ezért bizonyos önállósággal rendelkező parasztság felszámolását a kollektivizálással kívánták megoldani. A termelőszövetkezetek (kolhozok) és az állami gazdaságok (szovhozok) mezőgazdasági nagyüzemként működtek, ahol a dolgozókat munkásként foglalkoztatták, vagyis elválasztották őket a tulajdontól (munkaeszközök, állatok stb.) és ezzel együtt az egyéni érdekeltségtől.
A parasztság azonban nem volt hajlandó önként feladni gazdaságait. Az önkéntesség lenini elvét ezért felváltotta az erőszak. A jómódú, kuláknak minősített parasztság tönkretételével kezdték, akik a teljesíthetetlen beszolgáltatások révén gazdasági bűntettek elkövetőivé váltak. Az erőszak, a gazdasági kényszer következtében milliók haltak éhen.

SZTÁLIN DIKTATÚRÁJA:

Lenin halála után (1924) több évi hatalmi harcban Sztálin szerezte meg a párt, s így az ország vezetését. A diktatúra
lényegéből fakadóan rövidesen valamennyi vetélytársát és lehetséges ellenfelét félreállította, s minden jelentős posztra a személyéhez feltétlenül hű embereit állította.
A rendszer – hogy céljait meg tudja valósítani  – megfélemlítette a társadalmat. Volt, akit meggyilkoltak, másokat koholt vádak alapján ítéltek halálra (koncepciós perek). Ha a pártkongresszus nem értett egyet a „vezérrel”, a résztvevők nagy részét rövidesen meggyilkolták. Nem volt biztonságban senki, sem az egyszerű párttagok, sem a bolsevik vezetők. Minden áron gazdasági eredményeket akartak elérni: a bánya- és útépítésekre a hiányzó munkáskezeket a politikai foglyok millióinak munkatáborokba (GULAG) hajtásával oldották meg, ahol az embertelen körülmények miatt milliók pusztultak el.
A félelemben élő országban megkezdődöttSztálinvisszataszító tömjénezése, személyi kultusza. A vezér képe, szobrai elárasztották az országot, beszédeit ütemes taps kísérte, behízelgő versek és cikkek jelentek meg róla.
Az iparosítás eredményei azonban a hamisított statisztikák mellett is valóban jelentősek voltak: a szovjet ipar alkalmassá vált egy erős hadsereg ellátására. Az ár iszonyatos volt, s a modernizációt a világgazdaságból nem kiszakított Oroszország sokkal kisebb áldozatokkal elérhette volna.

NÁCIZMUS:

A NÁCIZMUS:

A világháborút követő években Németországban tömegesen nem találták helyüket a háborúból hazatért fiatalok. Nem kaptak munkát, vagy ha mégis, azt a hadseregben megszerzett pozícióikhoz képest megalázónak érezték. Tömegesen csatlakoztak a háború után alakult szélsőjobboldali szervezetekhez, melyek helyet kínáltak soraikban a kallódó embereknek.
A nemzetiszocialista (náci) mozgalom a húszas évek elején még egy volt a számos szélsőjobboldali szervezet közül. Először 1923-ban hívták fel magukra a figyelmet, amikor a bajor fővárosban, Münchenben puccsot kíséreltek meg. Egy sörcsarnokban elfogták a bajor kormány tagjait, s megpróbálták a hatalom megszerzését (sörpuccs). Akciójukat gyorsan felszámolták. A puccs és az azt követő per, majd a börtönbüntetés szerzett ismertséget a párt vezetőjének, Adolf Hitlernek.
Hitler gondolatait Mein Kampf (Harcom) című könyvében foglalta össze. Ideológiáját szociális és nemzeti demagógia jellemezte. A munkásoknak munkát és a nagytőke megfékezését, a tőkéseknek a kommunisták és a szakszervezetek korlátozását, a parasztoknak földet ígért az újonnan meghódítandó területeken. Harcot hirdetett a németeket ért háborús sérelmek orvoslásáért, a kisebbségben élő németek védelmezőjeként lépett fel. Terveiben kezdettől megjelent a keleti irányú terjeszkedés, a keleti „élettér”megszerzésének gondolata.
Elgondolásaiba jól beleillett a fajelmélet, mely a németséget felsőbbrendű (szóhasználatuk szerint árja) fajnak tartotta, míg a többi népet alsóbbrendűnek. A fajelmélet elsősorban a zsidóság ellen irányult, akiket minden rossz okozójaként állított be.

A HATALOM MEGRAGADÁSA:

A náci szociális és nemzeti demagógia hatékonyságát két tényező növelte: a propaganda modern eszközeinek és módszereinek alkalmazása és az erőszak bevetése. Hitler a hagyományos propagandaeszközök – plakátok és a sajtó – mellett az új technikákat (rádió és a film) is használta. Beszédeiben tudatosan alkalmazta a tömeglélektan által felkínált módszereket a tömeg befolyásolására. A meggyőzést a nácik kiegészítették az ellenfelek megfélemlítésével, melyet a párt barnainges rohamosztagai (SA) végeztek.
A nácik számára a lehetőséget a világgazdasági válság nyomán kibontakozó nyomor és kilátástalanság teremtette meg. A párt taglétszáma folyamatosan nőtt,ésválasztási eredményei javultak. A szélsőséges erőkkel szemben a polgári pártok és a szociáldemokraták nem tudtak egységesen fellépni. 1932-ben már a szavazók többsége valamelyik szélsőséges pártra szavazott (nácik: 37,8%, kommunisták: 14,3%). A kommunista veszélytől megrémült jobboldal egyes csoportjai – úgy gondolván, hogy féken tudják tartani a nácikat – hajlottak a Hitlerrel való együttműködésre. Hindenburg kinevezte kancellárrá (kormányfővé) az 1932-ben legtöbb szavazatot szerzett párt vezetőjét, Hitlert (1933. január 30.), aki így alkotmányosan került egy koalíciós kormány élére. A demokrácia játékszabályait kihasználva került a kancellári székbe, s annak maradványait kijátszva számolta fel az alkotmányosságot. Majd az új törvényhozással megszavaztatta a felhatalmazási törvényt, mely lehetővé tette számára, hogy a törvényhozás kizárásával, rendeletekkel kormányozzon. Hindenburg halála után (1934) pedig az államfői hatalmat is megszerezte (vezér és kancellár).

A NÁCI HATALOM:

Hitler rövid úton felszámolta az alkotmányos rendszer valamennyi intézményét. A kommunisták után a többi pártot is megsemmisítette, képviselőik jelentős részét koncentrációs táborokba záratta. Minden hatalom a náci párt, s ezen belül a vezér, a Führer kezében összpontosult. Hitler totális hatalmát még két csoport veszélyeztethette: a hadsereg és a párt korlátozott önállósággal rendelkező félkatonai szervezete, az SA. Hitler ezért a két teljes mértékben az irányítása alatt álló karhatalmi szervezetre, az SS-re és a Gestapóra (Titkos Államrendőrség) támaszkodva leszámolt az SA-val (hosszú kések éjszakája, 1934. június 29–30.).
Hitler napirenden tartotta az antiszemitizmust, faji törvényeket hoztak (nürnbergi törvények, 1935), melyben a zsidónak minősülő németeket megfosztották állampolgárságuktól, vagyis az állam védelmétől. 1938-ban állami kezdeményezésreországos méretű pogromra került sor (kristályéjszaka, 1938. november 9–10.).
Hitler a hatalom birtokában is folyamatosan törekedett a tömegek megnyerésére és befolyásolására. Továbbra is rendszeresek maradtak a tömegdemonstrációk, a gyűlések. A gyerekektől az öregekig mindenkit náci jellegű szervezetekbe kényszerítettek, ahol megkövetelték a rendszer melletti nyílt kiállást. A sajtó mellett a művészeteket is a náci propaganda szolgálatába állították.
Hitler tisztában volt azzal, hogy a gazdaság helyreállítása nélkül nem tudja hatalmát megszilárdítani. Az állam megrendelőként lépett fel (pl. autópályák építése), másrészt szociális engedményekre szorították a tőkét (társadalombiztosítás, fizetett szabadság). Mindez a termelés növekedéséhez és a munkanélküliség gyors visszaszorulásához vezetett.
A válság leküzdésében jelentős szerepet játszott a fegyverkezés újbóli beindítása, hiszen az infrastrukturális beruházásokhoz hasonlóan az is állami megrendeléseket jelentett, ugyanakkor nem terhelte fogyasztási cikkekkel a piacot. Németország kilábalt a válságból. Mindez jelentősen növelte a tömegek körében Hitler népszerűségét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése